RIKSDAGSVALET 2018

Inför valet 2018 skickades i september en enkät via mail till samtliga riksdagspartier. Tidigare hade främst partiledarna uttalat sig i ämnet. Den här enkäten skickades till riksdagspartierna, enligt nedan, och det är riksdagspartiernas svar som redovisas i det här dokumentet.

SAMMANFATTNING AV SVAREN

  • 7 av 8 riksdagspartier säger tydligt ja till porrfilter och porrkritiska samtal i skolor, alla utom SD. SD svarar att porrfilter samt en centralt gällande policy och rutin skulle kunna ingå vid ett förstatligande av skolan med en skolmyndighet.

  • Förslag från partierna på konkreta åtgärder för att genomföra porrfria arbetsmiljöer för barn i förskola och skola saknas. Idag gör kommunerna som de själva vill i frågan och ca 50% av kommunerna saknar enligt Skolverkets kartläggning.

  • C, KD och M vill göra sex- och samlevnadsundervisningen obligatorisk på lärarutbildningen. Notera att frågan om de vill göra undervisningen obligatorisk på lärarprogrammet inte var ingick i enkäten, dessa uppgifter framkom på eget initiativ från partierna i  enkätsvaret.

  • KD kommer verka för att internetleverantörer ska ha en skyldighet att erbjuda porrfilter utan extra kostnad för de som önskar undvika porr.

ENKÄTFRÅGAN

Om ni vinner valet, vilka konkreta åtgärder kommer ni vidta för att alla barn i landets förskolor och skolor ska inkluderas av de två kraven i vår första namninsamling “Nationellt upprop för porrfria förskolor & skolor!”? 

1. Ett adekvat porrfilter/teknisklösning i förskolan och skolan, samt policy som elever och skolpersonal kan hänvisa till om någon konsumerar pornografi i skolan.

2. Ett helhetsarbete där skolor, förutom att tillämpa tekniska lösningar, även säkerställer att lärare och personal har en rutin för porrkritiska samtal om de sexuella övergrepp som porren visar och kan orsaka. Att sex- och samlevnadsundervisningen innefattar ett forsknings- och kunskapsbaserat samt kritiskt förhållningssätt till porr.

SVAREN

Vänsterpartiet

“Vänsterpartiet anser att eleverna ska garanteras en arbetsmiljö fri från pornografi. Skolan måste finna vägar för att förhindra att till exempel datorer i skolor och bibliotek används till att besöka hemsidor med pornografiskt innehåll. Ett porrfilter skulle tyvärr inte lösa alla problem eftersom elever fortfarande skulle kunna använda mobiltelefoner och egna surfplattor/laptops för att besöka porrsidor på nätet. Det finns väldigt många sidor med material som är olämpligt för barn och unga på nätet, förutom porr kan det till exempel handla om drogpropaganda, grovt våld mot människor och djur och information om hur man tillverkar vapen etc. Vi tror att en adekvat teknisk lösning tillsammans med en policy enligt nedan samt givetvis diskussioner mellan lärare och elever är det mest verkningsfulla sättet för att förhindra att barn och unga tar del av olämpligt material på nätet.

För att skolan ska kunna ta fram en policy för att hantera de fall där elever besöker olämpliga sidor på nätet behöver personalen ha tillräcklig digital kompetens. Barnombudsmannen (BO) har påpekat att det finns ett behov av ett kunskapslyft hos lärare när barn använder digitala hjälpmedel i skolan som indirekt kan kartlägga dem och deras användande av informations- och kommunikationsteknik. Vi vill att alla skolor ska ha samma tillgång till modern teknik och lärare med digital kompetens. Skolornas behov inför en kommande ökad digitalisering bör därför utredas ytterligare.

Skolinspektionen har konstaterat att det finns brister i sex- och samlevnadsundervisningen som framför allt yttrar sig i bristande koppling till värdegrundsarbetet. Att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen är något Vänsterpartiet drivit sedan länge. Där finns det möjligheter för lärare att tillsammans med elever diskutera frågor om värderingar som jämställdhet och alla människors lika värde kopplat till de värderingar som representeras i porren. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen kommit överens om att en satsning på 120 miljoner kronor för att motverka bland annat sexism och för att satsa på ett arbete med en bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Större delen av dessa pengar kommer att gå till just sex- och samlevnadsundervisningen.”

Socialdemokraterna

“Socialdemokraterna tycker det är självklart att elever inte ska kunna surfa runt efter porr eller riskera att ofrivilligt se porr i skolan. Alla skolor ska ha policys och arbetssätt för att de digitala verktyg som används i skolan inte ska kunna användas till vad som helst. Vi är för porrfilter, policies och andra åtgärder för att se till att digitala verktyg i skolan används till skolarbete och ingenting annat. Vi vill införa ett förbud mot mobiltelefoner på lektionstid samt se till att en nationell plan för trygga skolor och förskolor tas fram under nästa mandatperiod.

I vårbudgeten skjuter den socialdemokratiskt ledda regeringen nu till 50 miljoner för att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen. Vi vill fortsätta satsa på kompetensutveckling och fortbildning av lärare och annan skolpersonal samt att såväl sex- och samlevnadsundervisningen samt övrig ämnesundervisning genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. All skolpersonal, oavsett om du är lärare eller vaktmästare, ska känna till och arbeta efter skolans värdegrund. Där ingår givetvis ett kritiskt förhållningssätt till porr och könsstereotypa skildringar.”

Miljöpartiet

“Miljöpartiet har i regering redan inlett ett arbete tillsammans med  Sveriges kommuner och landsting och Skolverket med att säkerställa att skolans digitala plattformar ska vara trygga miljöer för eleverna. Det utvecklingsarbetet måste fortsätta. Miljöpartiet vill att alla skolor och förskolor ska ha porrfilter. I skolan hör aldrig porr, sexism och våld hemma. Det måste vara den självklara policyn i varje skola och förskola.

Med syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen har Miljöpartiet i regering sett till att läroplanerna nu förtydligas för att bättre stödja sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan. I det utvecklingsarbetet ska Skolverket särskilt beakta att frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen. De nationella skolutvecklingsprogrammen, som ger lärare viktig kompetensutveckling, måste också bidra till att lärare har de konkreta verktyg som krävs för att genom sex- och samlevnadsundervisningen bidra till en samtyckeskultur. Den digitala utvecklingen får inte innebära att sex- och samlevnad definieras av porren.”

Centerpartiet

“Enligt en rapport från Skolverket 2016 har inte ens hälften av skolorna installerat någon slags teknisk lösning för att filtrera bort sådant som våld och pornografi. Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att se till att porrfilter införs i datorerna på landets samtliga skolor och förskolor. Vi vill att unga i största möjliga mån ska ha en trygg skoltid där de slipper utsättas för pornografi – det hör inte hemma i skolan.

Det finns en risk att pornografi skapar en skev bild av hur förhållanden och sexualitet ska vara. Arbetet mot kränkningar och övergrepp behöver fortsätta och förstärkas och börja i väldigt tidig ålder och det är en av anledningarna till att Centerpartiet vill se en bättre sex- och samlevnadsundervisning. Vi vill att undervisning i sex- och samlevnad ska bli obligatorisk på lärarutbildningen, att Skolverket får ett uppdrag att bistå skolor med nödvändig utbildning och göra kontinuerliga utvärderingar, samt att skolhuvudmännens skyldighet att ge elever bra sex- och samlevnadsundervisning görs tydligare så att ansvarsutkrävandet underlättas.”

Liberalerna

”Ja, självklart ska inte förskolans och skolans nätverk användas för porrsurfande. Fungerande porrfilter och andra tekniska lösningar bör finnas där de inte redan är på plats. IT-miljön i skolan ska fungera som ett redskap i undervisningen, och då är det skolan som sätter reglerna för hur den ska användas.

Alla elever har rätt till en fördomsfri och saklig undervisning om sexualitet och samlevnad. Det är önskvärt att eleverna ges möjlighet att diskutera och reflektera kritiskt kring dessa frågor, inklusive en faktabaserad diskussion om pornografi.”

Moderaterna

“Porr eller våld hör inte hemma i skolan. Varje skola har ett ansvar att se till att eleverna har en trygg miljö, inklusive en trygg IT-miljö. Rektorer och lärare ska självklart ha tillräckliga befogenheter för att kunna hålla ordning och reda i sina skolor. Det kan t.ex. handla om porrfilter. Om fler nationella insatser behövs för att stoppa spridningen av porr i skolans IT-miljöer är vi naturligtvis beredda att diskutera det vidare.

 Det är viktigt att undervisningen i sex och samlevnad är en integrerad och återkommande del under elevernas alla år i skolan. Undervisningen ska alltid utgå från aktuell forskning och vetenskap. Det finns ett behov av att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen, så att den tydligt kopplas till skolans värdegrundsarbete och fångar frågor som grovt språkbruk, sexuella trakasserier och jämställdhet. Moderaterna vill att sex- och samlevnad ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningen för att stärka lärarnas kompetens inom områden som rör sex, samlevnad, relationer, jämställdhet, könsroller och normer.”

Kristdemokraterna

“Kristdemokraterna kommer verka för att internetleverantörer ska ha en skyldighet att erbjuda porrfilter utan extra kostnad till de konsumenter som så önskar och att alla skolor ska ha ett porrfilter i sin digitala utrustning.

Det är viktigt med sex- och samlevnadsundervisning i skolan, kanske viktigare än tidigare eftersom barn och unga idag i allt större utsträckning tar intryck av pornografin. Samtal om relationer och sex, respekt för varandra och hur vi behandlar varandra är av stor vikt för hur flickor och pojkar relaterar till varandra. Lärare behöver ökad kompetens i undervisning av sex och samlevnad. Vi vill därför göra det till en obligatorisk del av lärarutbildningen. Alla lärare bör kunna ta upp frågor av detta slag som en del av värdegrundsuppdraget/arbetet. Kristdemokraterna vill förstärka lärarutbildningen och eventuellt förstärka kursplanerna i ämnet biologi för att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen.”

Sverigedemokraterna

“Det är ett viktigt område och ett bra förslag. Vi vill se ett förstatligande av skolan samt införande av en enda skolmyndighet vilket främjar många saker, bland annat jämlikhet, högre kvalitet och möjlighet till enhetlig styrning gällande till exempel vilka digitala system, verktyg och tjänster som är centrala för alla skolor. Där skulle porrfilter och en centralt gällande policy och rutin kunna ingå. Skolmyndigheten tillsammans med skolledningen på varje skola behöver utarbeta rutiner, policys och verktyg för detta. Vi föreslår utveckling av digitaliseringen i skolan och i lärarutbildningen med mer utbildning om digitala verktyg och anammande av mer av det den moderna tekniken har att erbjuda i form av användbara tjänster.

Vi är som noterat positiva till helhetsgrepp för skolan och ämnesområdet är viktigt. Vi menar precis som i svaret på fråga 1 att med våra förslag om statlig styrning och en enda skolmyndighet finns större möjlighet till centrala riktlinjer och styrning än idag och att Skolmyndigheten tillsammans med skolledningen på varje skola behöver utarbeta rutiner, policys och verktyg för detta.”

KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsansvarig
Elsa Lantz
elsa@porrfribarndom.se

070-979 99 44

Föreläsningar & Workshops
Harry Skärlund
harry@porrfribarndom.se

073-924 99 95

Bankgiro: 5297-7196
Swish: 123 313 37 17
Org. Nummer: 802515-8752
(c) 2019 #porrfribarndom